Om uddannelsen til Parkdiplom

En fleksibel grøn efteruddannelse med bæredygtighed som tema

Parkdiplom er en efteruddannelse på diplomniveau til ansatte i den grønne sektor – privat eller offentlig.

Den studerende får viden om den grønne sektors, branchernes og professionernes udvikling, vilkår, interessenter og virkemåde. Herudover skal den studerende kunne identificere, vælge og anvende relevante metoder og redskaber med henblik på at analysere og foreslå forbedringsforslag til egen virksomheds og branchens praksis, herunder inddrage bæredygtighed som en parameter i valg og fravalg.

Den uddannede skal således kunne kvalificere og udvikle egen praksis i relation til forvaltning, anlæg og drift af byens landskaber og bidrage til faglig og tværfaglig udvikling i en bæredygtig retning. 

På uddannelsen løser du opgaver med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra din hverdag. Med ny viden og nye perspektiver kan du bidrage fra dag ét til at skabe værdi i eget arbejde og for din virksomhed.

 

Hvorfor bæredygtighed?
Såvel klimarelaterede hændelser som biodiversitetskrise er globale temaer, som berører og stiller krav til aktører og praksis – også i den grønne sektor i Danmark. Sektorens forskellige aktører er allerede begyndt at afdække, hvad bæredygtighed betyder for sektorens praksis – herunder, hvordan globale og nationale agendaer kan omsættes til konkrete initiativer og løsningsforslag.

Parkdiplom og bæredygtighed
Ved at sætte fokus på bæredygtighed som et centralt tema på Parkdiplomuddannelsen, ønsker vi at understøtte og bidrage til denne udvikling. Vi inddrager eksperter, formidlere og praktikere/sektorens udøvere og skaber et rum for dialog, udveksling af idéer, holdningsdannelse og skabelse af løsninger. Målet er at give sektorens aktører mulighed for – gennem uddannelse og et øget fokus – at bidrage til en mere helhedsorienteret og bæredygtig udvikling af de grønne og blå strukturer/urbane landskaber.

På uddannelsen omsætter vi især temaet bæredygtighed i de to obligatoriske moduler.

Det første modul Bæredygtighed i grøn praksis har fokus på at skabe et solidt fundament for arbejdet med bæredygtighed i den studerendes egen organisation, og gennem sektorrelevante oplæg og fælles drøftelser om rammer, redskaber og metoder give inspiration til det videre arbejde.

Det andet modul Materialer og metoder i bæredygtigt perspektiv sætter sektorens nuværende praksis under lup, udfordrer ’plejer’ og sætter et kritisk perspektiv på sektorens materialer og vante arbejdsmetoder – alt sammen i relation til den bæredygtige dagsorden.

Samtidig giver de to obligatoriske moduler den studerende et grundlæggende kendskab til den grønne sektors brancher, professioner og samarbejdsmåder – samt en basisviden om projektarbejde, herunder anvendelse af teori og metoder til dataindsamling.

 

 

Uddannelsen er for alle i den grønne sektor
Da undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes egen praksis betyder det mindre om det arbejdsmæssige tilhørsforhold er i en forvaltning, på en kirkegård, i et boligselskab eller i entreprenørbranchen. De værktøjer, som sektoren arbejder med, kan anvendes bredt i arbejdet med forvaltning, udvikling, anlæg og drift af urbane landskaber og bynære naturområder. I undervisningen indgår desuden cases fra sektoren i bred forstand, så de studerende har mulighed for at identificere sig selv i de eksempler, de får præsenteret.

Optagelseskravet på uddannelsen er en uddannelse på minimum akademiniveau og minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

De studerende på parkdiplomuddannelsen har typisk en baggrund som jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør, landskabsarkitekt, urban landskabsingeniør, arkitekt, ingeniør eller tilsvarende.

Det er dog også muligt at følge uddannelsen med en EUD-uddannelse i bagagen, hvis ansøgeren kan dokumentere en vis ledelsesmæssig-, administrativ- og/eller projekterfaring (eller bare: erfaring med skriftligt arbejde) og minimum 2 års erhvervserfaring. Optagelse sker via individuel kompetenceafklaring.

Personer, der opnår graden TD Parkvirksomhed kvalificeres til at varetage leder- eller specialistfunktioner i fagforvaltninger og faglige virksomheder, som rådgiver eller selvstændig erhvervsdrivende inden for parkvirksomhed.

 

 

Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed (Parkdiplom) dækker flere faglige temaer inden for uddannelsens formål.

De obligatoriske moduler, som er konstituerende for uddannelsen, har bæredygtighed som gennemgående tema. Det betyder, at uddannelsen har fokus på at præsentere og diskutere bæredygtighedsbegrebet og oversætte det til et udviklingspotentiale og konkrete handlinger inden for den grønne sektors forskellige brancher og fagligheder. Valgmodulerne adresserer også temaet bæredygtighed i forskelligt omfang, men her indarbejdes diskussionen om bæredygtige løsninger i det emne eller den faglighed, som modulerne har som primært fokus.

Uddannelsens valgmoduler fordeler sig i to faglige spor og en digital værktøjskasse, som den studerende frit kan vælge fag indenfor, nemlig

  • Faglig ledelse og styring
  • Vand og natur i byens landskaber
  • Værktøjsfag – digitale understøttende fag

Faglig ledelse og styring sætter fokus på det behov for styring både på strategisk, taktisk og operationelt niveau, som findes i den grønne sektors organisationer. Faglig ledelse kræver viden om fagets opgaver, baseret på en grundlæggende faglig viden om baggrund, forudsætninger, indhold, mål, materialer og interessenter.

Den faglige ledelse og styring har fokus på at definere og arbejde efter politiske og faglige mål, at styre projekter, opgaver, økonomi og ressourcer samt at bidrage til konkret opgaveløsning og udvikling heraf, herunder være i dialog med andre interessenter. Modulerne omfatter temaer som organisationsforståelse og rollen som faglig leder, projekt-, opgave- og ressourcestyring samt udbud og samarbejdsformer i den grønne sektor.

Vand og natur i byens landskaber sætter fokus på klimatiske udfordringer, vækstvilkår og etablering, anvendelse samt drift af grønne elementer i byrum, parker, boligområder og bynære skov- og naturområder. Modulerne omfatter forskellige faglige områder såsom klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier, særlige anlægs- og driftshensyn samt innovation, udvikling og anvendelse af teknologiske løsninger samt projektering, etablering, forvaltning og drift af bytræer og øvrige beplantningselementer.

Værktøjsfag sætter fokus på værktøjer og systemer til digital understøttelse af arbejdet i den grønne sektor og i de øvrige moduler. Modulerne inden for dette tema omfatter forskellige GIS-kurser, anvendelse af dronedata og et fagligt relevant udvalg af Adobe værktøjer.

 

Tjek ind i et fleksibelt forløb

Parkdiplom er fleksibel efteruddannelse på deltid. Du kan vælge at tage et enkelt modul eller to for at få opgraderet din værktøjskasse – eller du kan vælge en fuld uddannelse. Valget er dit, og du behøver ikke at beslutte dig på forhånd.

Du kan gennemføre de enkelte moduler, når det passer dig og din virksomhed. Det er kun de to obligatoriske moduler, som skal tages i en bestemt rækkefølge – men ikke nødvendigvis som det første. Det kan dog gøre det lettere og mere spændende for dig på valgmodulerne, hvis du har det obligatoriske pensum på plads.

En samlet uddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter opstart.

 

 

 

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen TD Parkvirksomhed og den engelske betegnelse er Diploma of Technology in Park Engineering and Management.

Parkvirksomhed betragtes som et samlende begreb, der dækker planlægning, gennemførelse, kvalitetssikring og styring/ledelse af projekt-, anlægs-, forvaltnings- og driftsopgaver inden for urbane landskaber med fokus på grønne løsninger. Urbane landskaber omfatter friarealer som parker, legepladser, sti- og vejarealer, kirkegårde, grønne områder ved boligområder samt bynær natur og -skov.

Målet med uddannelsen er, at den studerende opnår basisviden om den grønne sektors, branchernes og professionernes udvikling, vilkår, interessenter og virkemåde. Herudover skal den studerende kunne identificere, vælge og anvende relevante metoder og redskaber med henblik på at analysere og foreslå forbedringsforslag til egen virksomheds og branchens praksis, herunder inddrage bæredygtighed som en parameter i valg og fravalg.

Den uddannede skal således kunne kvalificere og udvikle egen praksis i relation til forvaltning, anlæg og drift af byens landskaber og bidrage til faglig og tværfaglig udvikling i en bæredygtig retning. 

 

Parkdiplomuddannelsen blev etableret i 2004
Omdrejningspunktet var et øget fokus på kvalitetsbeskrivelse og udbud af grønne driftsopgaver, som især stat og kommuner var udfordret af. Målet med uddannelsen var på det tidspunkt at efteruddanne fagprofessionelle i branchen, så de blev klædt på til at håndtere de udfordringer, der fulgte med kravet om udlicitering – i særdeleshed ift. beskrivelse, organisering og styring af driftsopgaver. Diplomuddannelsen er ikke en lederuddannelse, men lægger op til, at fagprofessionelle kan træde ind og påtage sig driftsledelses- og styringsmæssige opgaver i samarbejdet mellem fx kommuner og private entreprenører.

Igennem de seneste 20 år har Parkdiplomuddannelsen været den eneste formaliserede deltidsefteruddannelsesmulighed i den grønne branche. Der er i gennemsnit uddannet 4 færdige ’diplomere’ om året, hvilket dog dækker over store udsving fra år til år. I perioder har uddannelsen samarbejdet direkte med nogle af branchens virksomheder om udvikling og udbud af moduler med særligt fokus.

Udbuddet af moduler under diplomuddannelsen har omfattet tre obligatoriske moduler, som var konstituerende for den faglige linje i uddannelsen. Herudover har der været udbudt et mindre antal valgmoduler, som har varieret over tid – dog primært med fokus på emner, som var relevante for park- og vej-driftsorganisationer.

Gennem de seneste 7-8 år er antallet af valgmoduler på diplomuddannelsen øget og fokus er udvidet til også at omfatte faglige moduler, inden for fx klimatilpasning, bytræer og digitale værktøjer.

I 2018 blev det besluttet at udvikle og forny Parkdiplomuddannelsen
Gennem forskellige dialogfora og –arrangementer med centrale aktører i den grønne sektor er det blevet besluttet, at bæredygtighed er et centralt tema i denne udviklingsproces. Behovet for en mere bæredygtig udvikling på kloden har gennem de seneste år været sat på dagsordenen, såvel globalt som nationalt.