Friluftsvejledere på tur

Om Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelsen er en fleksibel deltidsuddannelse, som du kan tage på fuld tid eller deltid. Du sammensætter selv seks uddannelsesmoduler à 10 ECTS-point, og bliver på den måde friluftsvejleder.
Se modulerne på Friluftsvejlederuddannelsen

Nye jobmuligheder?

Du kan bruge friluftsvejlederen til at skabe nye jobmuligheder – eller få et fagligt løft ift. natur og friluftsliv.

Der er særligt fokus på:

 • at udvikle praktiske færdigheder
 • sikkerhedsmæssige overvejelser
 • pædagogik og didaktik ifm. undervisning i friluftsliv
 • naturlære og holdninger til naturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsvejlederuddannelsen er et 60 ECTS-points studium i feltet friluftsliv og skal give de studerende et bredt kendskab til friluftslivets muligheder under skiftende årstider og forskellige danske naturtyper
Formålet er at videreuddanne undervisere m.fl. til kvalificeret at kunne varetage kortere som længere friluftsture og -aktiviteter for såvel store som små grupper. Studiet skal give de studerende et pædagogisk, fagligt og færdighedsmæssigt grundlag for at formidle natur og kultur ud fra forskellige friluftstraditioner i forhold til forskellige målgrupper. Studiet giver mulighed for specialisering inden for udvalgte praksisområder og er samtidig kendetegnet ved at give en teoretisk forståelse for friluftslivets egenart og oplevelsesmuligheder. 
 
Friluftsvejlederuddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der udbydes efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Se også studieordningen
  

Delmål i prioriteret rækkefølge

 • At give en grundig og kvalificerende indføring i pædagogiske og didaktiske virkemidler i forbindelse med formidling af friluftsliv. Der lægges i særlig grad vægt på analyse og refleksion i læringsprocessen. 
 • At give en grundig og kvalificerende forståelse for, og viden om, lederskab, gruppeudvikling, gruppeprocesser, identitetsudvikling, oplevelse og livskvalitet.
 • At give et grundlag hvorpå der kan træffes de bedst mulige forholdsregler omkring sikkerhed under gennemførelse af friluftsture til lands og til vands, herunder livredning, søsport og førstehjælp.
 • At opnå en høj praktisk kunnen og teoretisk viden om lejrliv under skiftende årstider samt et kendskab til forskellige danske naturområder – herunder naturlære og naturforvaltning.
 • At opnå et højt praktisk egenfærdighedsniveau inden for ét af specialeområderne kano, kajak, vinterfjeld, bushcraft eller klatring.
 • At sikre en grundig indsigt i danske friluftstraditioner, natursyn og friluftspolitik, herunder give indsigt i eksisterende konfliktfelter i friluftslivet, der er opstået i kølvandet på det stadigt stigende antal brugere, der med lige så mange motiver ønsker (natur)oplevelser i det fri.
 • At give mulighed for at gennemføre et praktisk / teoretisk afgangsprojekt i en selvvalgt problemstilling bl.a. med henblik på at skabe en mulig jobkvalificerende niche. 

 

 

 

 

 

 

Studieordningen er det lovmæssige grundlag for uddannelsen.
Se studieordningen for friluftsvejlederuddannelsen