Sommerkurser – Københavns Universitet

Sommerkurser

IGN udbyder sommerkurser, der giver faglige specialkompetencer. Kurserne er både for studerende på KU, for studerende på andre videregående uddannelser og for fagprofessionelle, der kan tage et kursus som en efteruddannelse. 

Kurserne foregår i august. Der må forventes en studieindsats inden kursets start samt en afsluttende projektopgave efter uge 34. De fleste af IGN's kurser afholdes på Skovskolen, der er også enkelte kurser, der afholdes på Frederiksberg Campus og på Nørre Campus.

§ 3 i praksis - Naturbeskyttelsesloven

Formålet med kurset er, at de studerende opnår den viden og de kompetencer, der skal til for at varetage arbejdsopgaver i kommunerne og hos statslige myndigheder relateret til naturbeskyttelseslovens § 3.
Mere information og tilmelding.

Feltkursus 2 (Felt2)

Feltkursus i geologisk kortlægningsteknik. Kursets faglige mål er, at den studerende på basis af selvstændiggeologisk kortlægning kan udarbejde en geologisk rapport.
Mere information og tilmelding.

Grundlæggende Geografiske Informations Systemer & kartografi

Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.
Mere information og tilmelding.

Grønne tage

Kurset kommer omkring anvendelse og design af grønne tage bla. i forbindelse med klimatilpasning.
Mere information og tilmelding.

Juletræer og pyntegrønt

Kurset giver kompetencer til administration, drift og optimering af juletræs- og klippegrøntproduktion erhvervsøkonomisk og miljømæssigt, samt til at løse rådgivningsopgaver og at udarbejde driftsplaner og økonomiske kalkuler m.m. 
Mere information og tilmelding.

Naturpleje og landskabspleje 

Kurset giver en indføring i naturpleje af lysåbne natur- og skovtyper set i en økologisk og praktisk sammenhæng.
Mere information og tilmelding.

Skadedyr og sygdomme på skov- og bytræer

Kursus om skadevoldere på træer i skove, landskabet og byerne med fokus på håndtering.
Mere information og tilmelding.

Træproduktion

Det overordnede mål for kurset er at forbedre deltagernes forudsætninger for at optimere det økonomiske udbytte af træproduktionen uden at forringe det langsigtede dyrkningsgrundlag på arealet, og med skyldigt hensyn til andre driftsformål end træproduktion.
Mere information og tilmelding.

Vildtpleje og vildtforvaltning

Kurset giver kompetencer til drifts- og konsulentopgaver inden for vildtforvaltning på ejendomsniveau, herunder udarbejde relevante og salgbare planer, f.eks. terrænplejeplaner og biotopplaner.
Mere information og tilmelding.