12. november 2018

Skovskolen bliver sikret mod skybrud

Skovskolens campusområde vil de næste par måneder opleve en stor forvandling. Et anlæg til afledning af regnvand skal nemlig sikre mod fremtidige skybrud. Arbejdet starter 12. november, og fagligheden fra flere af Skovskolens uddannelser får indflydelse på resultatet.

Skovskolens hovedkloak kan ikke håndtere de voldsomme regnmængder, klimaforskere forventer i fremtiden. Så for at undgå oversvømmelser, er handling nødvendig, og et større projekt sat i værk.

”Vi er så heldige, at Bygningsstyrelsen har bevilliget penge til et såkaldt LAR-projekt på Skovskolen. Derfor går entreprenører mandag d. 12. november i gang med gravearbejdet,” siger Ole Quist Jensen, der har ansvaret for skolens bygninger.

Studerende skal plante
Vand fra tagene i kollegielandsbyen, på undervisningshusene og på auditoriet skal via render og åbne grøfter ledes til bl.a. to nye regnbede. Det betyder fx en forvandling af området foran auditoriet med staudebede og platforme af træ.

En gruppe af Skovskolens egne undervisere og eksperter i grøn regnvandshåndtering er med i planlægningen af det endelige udseende. Og studerende fra have- og parkingeniøruddannelsen skal være med til at plante regnbedene til.

Fremover vil både de, kursisterne på uddannelsen til regnvandskonsulent og alle andre på tætteste hold kunne følge planternes trivsel og anlæggets effektivitet.

Larm et stykke tid
Inden det kommer så vidt, vil projektet fylde mange steder på Skovskolens område. Der bliver oplagring af materialer, gravearbejde og intern transport ad skolens vej- og stisystem. Det vil give noget støj, Ikke mindst fordi det kommer til at foregå sammen med den nuværende tag- og facaderenovering og starten på jordarbejdet til den nye værelsesfløj.

”Jeg håber alligevel, at alle er indstillet på leve med forstyrrelserne, så længe projekterne er i gang. Alle de igangværende projekter vil løfte kvaliteten af vores campus til gavn både for os selv og besøgende udefra,” siger Ole Quist Jensen.

Han forventer, at arbejdet med det nye LAR-anlæg er færdigt ved årsskiftet. ”Der kan dog være dele af arbejdet, som må vente til foråret, fx såning af græs og plantning af stauder.”


FAKTA:


LAR-projekt på Skovskolen

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Rådgivere: Nordconsult A/S og Landskabsarkitekterne Roskilde
Entreprenør: Entreprenørfirmaet Ebbe Dalsgaard A/S fra Vejenbrød
Projektkoordinator på Skovskolen: Ole Quist Jensen

Detaljer

Projektet omfatter delvis afkobling af regnvand fra det eksisterende kloaknet til synlig afledning og nedsivning fra en række bygninger. Projektet er ’Det muliges kunst’ i forhold til eksisterende kloak, terræn og stiforløb m.v.

Hovedlinjerne i projektet er:
• Dele af kollegielandsbyen afvandes i åbne brostensrender til den eksisterende sø, som i forvejen modtager regnvand fra den nyeste bygning, Qercus-huset.
• En andel del af kollegielandsbyen afvandes via brostensrender og åbne grøfter til et nyt nedsivningsområde i bunden af 'Den grønne kile', der går op mod 'Sletten'.
• Undervisningshuset 'Fagus-huset' afvandes i brostensrender og betonrender til et lokal nedsivningsområde i græsarealet mellem Fagus-huset og stierne.
• Auditoriet og undervisningshuset 'Tiliahuset' afvandes via brostensrender og en åben grøft til et nyt nedsivningsområde på arealet foran auditoriet. I forbindelse med dette nedsivningsområde bliver der etableret platforme i egetræ til passage og ophold. Desuden vil dette område blive tilplantet i foråret 2019 efter en planteplan, som Skovskolen er med til at udarbejde.

Det samlede budget for LAR-projektet er på ca. 3,3 mio. kr.

Desuden overvejes der i øjeblikket LAR-løsninger for værelsesbygningerne i forbindelse med den igangværende tag- og facaderenovering, da man alligevel skal foretage tilpasning af de eksisterende regnvandsbrønde og tagnedløb.


LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. Det vil sige håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt. Grundprincippet er at forsinke og nedsive regnvandet ved voldsomme regnskyl, så kloakkerne bliver aflastet. På Skovskolen er kravet til det nye anlæg, at vandet skal være væk på højst 48 timer.

Skovskolen underviser i LAR (som også kan være knyttet til grønne tage) på have- og parkingeniøruddannelsen (valgfag), på efteruddannelsen Regnvandskonsulent og på den grønne diplomuddannelse Parkdiplom.


Følgegruppe
• Kamilla Aggerlund, Anders Dam og Ole Fryd, der repræsenterer Skovskolens uddannelser og faglighed på området.
• Christian Ticheler Søborg, der varetager hensynet til Skovskolens helhedsplan og den fremtidige drift af LAR-løsningen.

Har du spørgsmål til arbejdet med LAR på Skovskolen, kan du kontakte Ole Quist Jensen på oqj@ign.ku.dk