21. marts 2019

Naturen skal hjælpe udsatte unge med at mestre hverdagen

Et nyt initiativ skal over de næste tre år udvikle metoder og undersøge, hvordan natursociale forløb kan bidrage til udsatte unges evne til at kunne mestre deres eget liv. Københavns Universitet og Bikubenfonden er initiativtagere til ’Natur til et godt liv-Laboratoriet’, hvor de sammen med en række udvalgte partnere skal skabe ny viden på området.

I 2018 foretog VIA University College og Københavns Universitet for Bikubenfonden en kortlægning af en række internationale studier om natursociale indsatser for udsatte unge.

Kortlægningen udmøntede sig i rapporten Hvad ved vi om arbejdet med udsatte unge i naturen?, der konkluderer, at arbejdet i naturen potentielt set kan blive et interessant supplement til traditionelle indsatser. Men hvis potentialet skal forløses, kræver det en praksis, der bliver begrundet og belyst bedre, end hvad tilfældet er i dag.

Mangler mere viden

Derfor har Bikubenfonden bevilget midler til Natur til et godt liv-Laboratoriet. Her skal Skovskolen, Københavns Universitet, i samarbejde med Bikubenfonden og en række andre partnere som f.eks. kommuner og botilbud, udvikle natursociale indsatser med fokus på livsmestring for udsatte unge mellem 13 og 30 år.

”Vi har en lang række erfaringer, hvor vi i mindre skala har undersøgt området, men vi mangler mere viden. Med Natur til et godt liv-Laboratoriet kan vi udvikle og afprøve de muligheder, der ligger i at arbejde på tværs af fagligheder for at hjælpe udsatte unge. På den måde håber vi at se, hvordan man kan bringe de mestringsoplevelser, de unge kan få i naturen til at være en mestringsstyrke i deres hverdag,” siger Poul Hjulmann Seidler, specialkonsulent på Skovskolen, Københavns Universitet.

Tværfagligt samarbejde og metodeudvikling skal understøtte de unges trivsel

I Natur til et godt liv-Laboratoriet vil fokus både være at udvikle aktiviteter i naturen, der kan tilføre værdi i hverdagen for de udsatte unge og styrke deres evne til at mestre den, og man vil se på, hvordan det kan hjælpe fagpersoner, frivillige og familie omkring de unge med at understøtte de unges trivsel og handlekraft.

Indsatsens partnere indgår i et 3-årigt forløb, hvor de sammen skal udvikle, afprøve og implementere nye indsatser, og her vil det tværfaglige samarbejde mellem det sociale- og naturfaglige område være centralt. Partnere kan fx være kommuner og behandlingstilbud, som allerede arbejder med natursociale indsatser.

Svanninge Bjerge på Sydfyn bliver en vigtig base for udvikling og afprøvning af metoder. Her har Bikubenfonden siden 2014 arrangeret udflugter og forløb i naturen med samarbejdspartnere fra kommuner, foreninger og NGO’er.

Her kan du læse rapporten: Hvad ved vi om arbejdet med unge udsatte i naturen?

FAKTA:
Bikubenfonden arbejder på det sociale område med at nyskabe muligheder for unge i alderen 13 til 30 år ramt af komplekse sociale problemer. Fonden har bevilget i alt 15 mio. kr. over tre år til Natur til et godt liv-Laboratoriet.

Skovskolen hører under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Skovskolen arbejder bl.a. med projekter, som undersøger friluftslivets sundhedsmæssige effekter.

Bikubenfonden ejer og driver naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn. Svanninge Bjerge er et 600 hektar stort naturområde, hvor en del af området er omlagt til vildskov. Svanninge Bjerge er med i Danmarks Naturkanon.