18. januar 2022

55 mio. kr. til udbygning af Skovskolen Eldrupgård

Skovskolen Eldrupgård

Nystiftede ’Eldrupgård Fonden’ investerer 55 mio. kr. i undervisningsbygninger på Skovskolen Eldrupgård ved Auning

Skovskolen udvider og udbygger i disse år de fysiske rammer for vores aktiviteter på vores jyske afdeling, Skovskolen Eldrupgård på Djursland. Det sker i et ambitiøst samarbejde mellem Københavns Universitet, Løvenholm Fonden og Norddjurs Kommune. 

Efterspørgsel efter dimittender

Afsættet for den større campusudbygning af Skovskolen er et stigende antal studerende og ansatte, som afspejler en stigende efterspørgsel på Skovskolens dimittender.

Skovskolen Eldrupgård udbyder sammen med Skovskolen i Nødebo som de eneste i landet den 4-årige professionsbachelor-uddannelse til Skov- og landskabsingeniør. Derudover udbyder Skovskolen også uddannelser som Urban landskabsingeniør, Vildtforvalter, Natur- og kulturformidler samt erhvervsuddannelsen som Skov- og naturtekniker. Hertil kommer en fuld pakke af AMU-kurser inden for skov- og naturforvaltningsområdet.

Skovskolen Eldrupgård har vokseværk

Skovskolen Eldrupgård har siden 1990’erne udbudt Skov- og naturteknikeruddannelsen samt AMU-kurser. Fra 2020 har vi også udbudt den Skov- og landskabsingeniør på Eldrupgård. Det betyder, at der allerede nu huserer 75 nye studerende på matriklen foruden de elever og kursister, der altid har været på Skovskolen Eldrupgård.

Fordobling frem mod 2023

Fra 2023 vil Skov- og landskabsingeniøruddannelsen huse i alt 150 studerende, hvilket kræver en større udbygning af de fysiske rammer med nye undervisnings- og administrationsbygninger samt et nyt kollegium med plads til 50-75 studerende. Antallet af ansatte på Skovskolen Eldrupgård fordobles fra 10 til 20 frem mod 2023.

Offentligt-privat samarbejde

Opførelsen af det nye undervisningsbyggeri sker i et offentligt-privat samarbejde mellem Løvenholm Fonden og Københavns Universitet. Konkret etablerer Løvenholm Fonden en fond kaldet Eldrupgård Fonden, hvis formål er at opføre nyt undervisningsbyggeri og udleje det til Københavns Universitet i en periode på foreløbig 30 år.

Eldrupgård Fonden holdt sit stiftende møde 18. januar 2022. Fonden har som formand tidligere bankdirektør for Djurslands Bank, Ole Bak. Derudover består bestyrelsen af bygningssagkyndigt medlem, murermester Hans Ulrik Jensen, stifter af HUJ A/S i Auning, samt godsinspektør Jens Chr. Dahl, Løvenholm Fonden, og endelig forstander Thomas Færgeman fra Skovskolen.

Næste fase bliver opførelse af kollegiebyggeri, som imidlertid kræver, at der kan opnås ekstern finansiering.

Skovskolen – en del af Norddjurs Kommunes grønne profil

Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs Kommune, der supplerer de øvrige uddannelsestilbud i Norddjurs, med uddannelser på kandidatniveau. Derudover indgår Skovskolen i en strategisk satsning i det grønne potentiale, man kommunalt arbejder med i Norddjurs, der blandt andet udgør Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum samt de store skove i kommunen, der med mere end 20 % af kommunens areal er blandt de mest skovrige egne i Danmark.

Rammerne for det gode studieliv

En fortsat udvidelse knyttet til Skovskolens aktiviteter vil byde på spændende perspektiver for både Københavns Universitet og Norddjurs Kommune. Sidstnævnte arbejder i disse år med at styrke rammerne for det gode studieliv. Det sker med afsæt i regeringens udspil 'Flere uddannelser og stærke lokalsamfund' fra foråret 2021 og 'Tættere på II' fra efteråret 2021, hvor den nationale dagsorden sættes for at styrke uddannelsesmulighederne til alle på tværs af geografi og bystørrelser.

FAKTA

  • Eldrupgård Fonden investerer 55 mio. kr. til en større udbygning af Skovskolens nye undervisnings- og administrationsbygninger
  • Et nyt kollegium med plads til 50-75 studerende er næste fase, som imidlertid er afhængig af, at der opnås støtte.
  • Norddjurs Kommune har i budgettet for 2021-2024 afsat 8 mio. kr. til bl.a. gode boforhold i Auning samt udbedring af vej- og stiforhold for at understøtte områdets positive udvikling - også i forhold til bosætning.
  • Københavns Universitet og den filantropiske forening Realdania har bevilget 650.000 kr. til en forundersøgelse i tilknytning til campusudbygning, hvor mulighederne for bæredygtigt kollegiebyggeri skal belyses.
  • Skovskolen og Norddjurs Kommune har afsat 150.000 kr. til en analyse af en ekstern rådgiver, der belyser de sandsynlige samfundsøkonomiske effekter af betydningen af universitetstilstedeværelse for Auning og Norddjurs Kommune.