AMU-kursister i vandløb

AMU udbudspolitik 

Skovskolen 2021

Beskrivelse af Skovskolen

Skovskolen er unik på den måde, at der på samme adresse udbydes såvel AMU, EUD, diplom-, akademi- og professionsbacheloruddannelser, som alle er målrettet den grønne sektor. Skovskolen formidler den nyeste, bedste og mest troværdige viden om skov, natur og grønne områder til private og offentlige virksomheder og organisationer. Det gør vi ved at uddanne mennesker i at drive, pleje, forvalte og formidle skove og natur, både på landet og i byerne. Og ved at forske i og udvikle viden om skov, natur og grønne områder. Vi står på tre faglige ben:

 • Skovbrug og naturforvaltning
 • Friluftsliv og naturformidling
 • Klimatilpasning og byens grønne områder

Skovskolen har fra sin begyndelse været hele skov- og natursektorens ”brancheskole”. Skovskolen har altid været, og er
fortsat, i tæt kontakt med uddannelsens aftagermiljøer.

Skovskolen har igennem sit lange virke som kursusudbyder opbygget stor erfaring og viden om faglighed og pædagogik. Skolen har løbende investeret i specialmaskiner og udstyr, der opfylder de forventninger og krav, som stilles til uddannelserne. Der er i årtier opbygget og udviklet specialviden inden for de forskellige faglige retninger. Alle de tilknyttede kurser er udviklet af Skovskolen i samarbejde med efteruddannelsesudvalget og branchen.

Skovskolens pædagogiske princip er at tage udgangspunkt i de praktiske opgaver og funktioner, der findes i branchen. Det er den praktiske opgaveløsning, der er i centrum. Den danner udgangspunkt for indlæring af kursernes teoretiske krav. De primære læringsrum er skoven, naturen og andre faglige lokaliteter, som eksempelvis grønne bynære miljøer.

Hvad indeholder Skovskolens udbudspolitik?

Skovskolens udbudspolitik anvendes som en årlig status på vores arbejde med udvikling og kvalitet inden for vores AMU-udbud. Udbudspolitikken indeholder følgende emner:

 • Udbud samt principper for udlicitering og udlægning
 • Aktivitetsudvikling fra foregående år samt forventning til indeværende år
 • Skolens plan for markedsføring i indeværende år
 • Aktuelle og kommende udviklingsprojekter
  Strategi for undersøgelse af arbejdsmarkedets behov i indeværende år

Udbudspolitikken udarbejdes på baggrund af drøftelser internt på Skovskolen, med efteruddannelsesudvalget for skovbrug
samt interessenter fra aftagerbranchen.

Udbudspolitikken revideres og godkendes af Skovskolens ledelse én gang årligt.
Se Skovskolens opfølgning på kvalitet i undervisningen på AMU

Udbud samt principper for udlicitering og udlægning

Skovskolen er eneudbyder af FKB 2264 ”Skov- og naturforvaltning og naturformidling” og uddannelsen til skov- og naturtekniker.
Som eneudbyder har vi en forpligtelse til at dække efterspørgsel i hele landet. For at imødekomme dette udbyder vi kurser fra to lokaliteter: Nødebo i Nordsjælland og Auning på Norddjursland. Skovskolen har samarbejdsaftaler med henholdsvis Naturstyrelsen Nordsjælland og Løvenholmfonden om benyttelse af deres skov- og naturarealer som undervisningsområder og øvelsesarealer. Disse ejendomme består af meget varierede natur- og produktionsarealer. Derfor kan Skovskolens afdelinger hver især tilbyde stor undervisningsmæssig bredde. I tilfælde hvor andre lokaliteter egner sig bedre til kurset, lejer Skovskolen faciliteter.

Skovskolen afholder også kurser på virksomhedernes egne lokaliteter, såfremt dette ønskes og er formålstjenstligt. Vi indgik i 2020 en samarbejdsaftale med AMU – Nordjylland, Sandmoseskolen. Aftale sikrer et endnu bedre, geografisk dækkende udbud af kurserne. Aftalen omfatter udlån af kurser til Sandmoseskolen og undervisning foretaget af Skovskolen, men forlagt til Sandmoseskolens adresse.

Aktivitetsudvikling i 2020 samt forventet aktivitet i 2021

Årselever 2019 Årselever 2020
1. kvartal 8,77 6,905
2. kvartal 6,145 2,305
3. kvartal 2,75 2,01
4. kvartal 9,205 6,695
Total 26,870 17,915

I figuren ses antal årselever for årene 2019 og 2020 fordelt på kvartaler. Vi har i 2020 været nedlukket på grund af Covid-19 og det kan ses på aktiviteten.

Vi forventer ikke, at i vores aktivitet er tilbage på normal (2019) niveau i 2021, stadig på grund af Covid-19-restriktioner.

Plan for markedsføring

Da vi er landsdækkende, vil vi markedsføre vores AMU-udbud i hele landet. I vores digitale markedsføring anvender vi følgende medier:

Ud over de valgte medier anvender vi også traditionel analog markedsføring:

 • Trykt kursuskatalog
 • Deltagelse på relevante messer
 • Virksomhedsbesøg (opsøgende salg)

Vi vil fortsat lave opslag og nyheder for enkelte kurser for at tiltrække mere opmærksomhed. Særligt de nyoprettede kurser og kurser med lav tilslutning vil være en prioritet. Vores trykte kursuskatalog kan rekvireres via vores hjemmeside. Vi vil deltage på branchens relevante messer, som vi har tradition for. Derudover vil vi arbejde på at få invitationer til andre relevante fora, hvor vi kan inkludere AMU i vores repræsentation af Skovskolen. Der er i 2021 fortsat allokeret medarbejderressourcer til opsøgende arbejde med henblik på salg af AMU og etablering af uddannelsesaftaler på EUD. Sidstnævnte vil dog ikke kunne benyttes i perioden med skolelukning på grund af Covid19.

Aktuelle og kommende udviklingsprojekter

Skovskolen deltager hvert år i udviklingsprojekter, som er med til at øge kvaliteten af eksisterende kurser. Det kan være udvikling/revidering af indholdet af kurser både fagligt, pædagogisk og didaktisk samt udarbejdelse af nyt kursusmateriale. Foruden udvikling af kvaliteten i eksisterende kurser deltager Skovskolen også i udarbejdelsen af nye relevante kurser, som opfylder arbejdsmarkedets krav og behov. Dele af de ovenstående udviklingsprojekter finansieres af  UVM – andre er egenfinansierede.

Aktuelle udviklingsprojekter

Vi er i gang med at udvikle to nye kurser:' Forvaltning af bynatur' og 'Beskæring af mindre træer fra stiger, platforme og mindre lifte'

Vi er i gang med at udvikle disse undervisningsmnaterialer

 • Revidering af kompendiet ”Træets fældning”
 • Revidering af kompendiet ”Motorsaven”
 • Nyt undervisningsmateriale til kurset ”Vurdering af risikotræer”
 • Nye undervisningsmaterialer inden for erhvervsmæssig træklatring
 • Revidering af undervisningsmateriale til kurset ”Træpleje”
 • Udvikling af nyt (tillæg) De mest almindelige svampe og insekter på træer og buske i haver og parker – undervisningsmateriale der indgår i en række kurser (Klatring, træpleje mv.)
 • Nye undervisningsmaterialer i plantekendskab online.
 • Nyt undervisningsmateriale til veteranisering af træer.

Strategi for undersøgelse af arbejdsmarkedets behov

Skovskolen er, og vil fortsat være, i løbende dialog med den branche, der beskæftiger vores kursister. Dette foregår både ved kontakt med enkelte virksomheder, for at afdække deres behov, og med de relevante organisationer. Vi tilstræber at dække efterspørgslen ved hjælp af opdatering af eksisterende kurser og udvikling af nye. Vi vil arrangere temadage og deltage i møder/konferencer hos de forskellige aftagere, for at holde os opdateret med branchens behov.

Vi vil fortsætte vores systematiske dialog med efteruddannelsesudvalget på området om udvikling af nye kurser og opdatering af eksisterende. Skovskolen deltager som oftest når udvalget mødes med bl.a. dette formål.