AMU-kursister i vandløb

AMU udbudspolitik 

Skovskolen 2020

Beskrivelse af Skovskolen

Skovskolen er unik på den måde, at der på samme adresse udbydes såvel AMU, EUD, diplom-, akademi- og professionsbacheloruddannelser, som alle er målrettet den grønne sektor. Skovskolen formidler den nyeste, bedste og mest troværdige viden om skov, natur og grønne områder til private og offentlige virksomheder og organisationer. Det gør vi ved at uddanne mennesker i at drive, pleje, forvalte og formidle skove og natur, både på landet og i byerne. Og ved at forske i og udvikle viden om skov, natur og grønne områder. Vi står på tre faglige ben:

 • Skovbrug og naturforvaltning
 • Friluftsliv og naturformidling
 • Klimatilpasning og byens grønne områder

Skovskolen har fra sin begyndelse været hele skov- og natursektorens ”brancheskole”. Skolen har altid været, og er
fortsat, i tæt kontakt med uddannelsens aftagermiljøer.

Skolen har igennem sit lange virke som kursusudbyder, opbygget stor erfaring og viden om faglighed og pædagogik. Skolen har løbende investeret i specialmaskiner og udstyr, der opfylder de forventninger og krav, som stilles til uddannelserne. Der er i årtier opbygget og udviklet specialviden inde for de forskellige faglige retninger. Alle de tilknyttede kurser er udviklet af Skovskolen i samarbejde med efteruddannelsesudvalget og branchen.

Skolens pædagogiske princip er at tage udgangspunkt i de praktiske opgaver og funktioner, der findes i branchen. Det er den praktiske opgaveløsning, der er i centrum. Den danner udgangspunkt for indlæring af kursernes teoretiske krav. De primære læringsrum er skoven, naturen og andre faglige lokaliteter, som eksempelvis grønne bynære miljøer.

Hvad indeholder Skovskolens udbudspolitik?

Skovskolens udbudspolitik anvendes som en årlig status på vores arbejde med udvikling og kvalitet inden for vores AMU
udbud. Udbudspolitikken indeholder følgende emner:

 • Udbud samt principper for udlicitering og udlægning
 • Aktivitetsudvikling fra forgående år samt forventning til indeværende år
 • Skolens plan for markedsføring i indeværende år
 • Aktuelle og kommende udviklingsprojekter
 • Strategi for undersøgelse af arbejdsmarkedets behov i indeværende år

Udbudspolitikken udarbejdes på baggrund af drøftelser internt på skolen, med efteruddannelsesudvalget for skovbrug
samt interessenter fra aftagerbranchen.

Udbudspolitikken revideres og godkendes af skolens ledelse én gang årligt.
Se Skovskolens opfølgning på kvalitet i undervisningen på AMU

Udbud samt principper for udlicitering og udlægning

Skovskolen er eneudbyder af FKB 2264 ”Skov- og naturforvaltning og naturformidling” og uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Som eneudbyder har vi en forpligtelse til, at dække efterspørgsel i hele landet. For at imødekomme dette udbyder vi kurser fra to lokaliteter: Nødebo i Nordsjælland og Auning på Norddjursland. Skovskolen har samarbejdsaftaler med henholdsvis Naturstyrelsen Nordsjælland og Løvenholmfonden om benyttelse af deres skov- og naturarealer, som undervisningsområder og øvelsesarealer. Disse ejendomme består af meget varierede natur- og produktionsarealer. Derfor kan skolens afdelinger hver især tilbyde stor undervisningsmæssig bredde. I tilfælde hvor andre lokaliteter egner sig bedre til kurset, lejer skolen sig til faciliteterne. Skovskolen afholder også kurser på virksomhedernes egne lokaliteter, såfremt dette ønskes og er formålstjenstligt. Vi har i 2020, indgået en samarbejdsaftale med AMU – Nordjylland, Sandmoseskolen. Denne aftale er lavet for at sikre, endnu bedre, geografisk dækning af udbuddet af kurserne. Aftalen omfatter udlån af kurser til Sandmoseskolen og undervisning foretaget af Skovskolen, men forlagt til Sandmoseskolens adresse.

Aktivitetsudvikling i 2019 samt forventet aktivitet i 2020

Kursusuger 2018 Kursusuger 2019 Årselever 2018 Årselever 2019
1. kvartal 438 290 11,86 8,77
2. kvartal 246 270 4,255 6,145
3. kvartal 84 84 2,320 2,75
4. kvartal 260 349 6,96 9,205
Total 1028 993 25,395 26,870

I figuren ses antal udbudte kursusuger samt antal årselever for årene 2018 og 2019 fordelt på kvartaler. Vi har i 2019 arbejdet med, at øge vores markedsføring med det mål, at flere skulle opnå kendskab til Skovskolens kursusudbud og dermed udløse et større antal kursister.

Resultaterne kan ses på aktiviteten allerede i 2019, hvor antallet af kursusuger er faldet, men årseleverne er steget. Forskydningen i antallet af årselever fordelt på kvartaler sker på baggrund af en ny fordeling af de udbudte kurser.

På grund af Covid19 forventer vi ikke at udviklingen fortsætter i 2020. Vores markedsføring, som i stort omfang består af
direkte opsøgende salg, kan i en periode ikke gennemføres.

Plan for markedsføring

Da vi er landsdækkende vil vi markedsføre vores AMU udbud i hele landet. I vores digitale markedsføring anvender vi følgende medier:

 • Vores egen hjemmeside www.skovskolen.dk
 • Skovskolens Facebook sider

Ud over de valgte medier anvender vi også traditionel analog markedsføring:

 • Trykt kursuskatalog
 • Deltagelse på relevante messer
 • Virksomhedsbesøg (opsøgende salg)

Annoncering på hjemmesiden og på vores Facebookside er vi først begyndt at anvende som et konsekvent markedsføringstiltag i 2019, men dette udbygges i 2020.

Vi vil fortsat lave opslag og nyheder for enkelte kurser, for at tiltrække mere opmærksomhed. Særligt de nyoprettede kurser og kurser med lav tilslutning vil være en prioritet. Vores trykte kursuskatalog sendes ud til virksomheder og andre, som har tilmeldt sig vores forsendelsesliste. Vi har tradition for at sende kataloget ud og oplever at interessen for det er stor. Vi vil deltage på branchens relevante messer, som vi har tradition for. Derudover vil vi arbejde på at få invitationer til andre relevante fora, hvor vi kan inkludere AMU i vores repræsentation af Skovskolen. Der er i 2020 fortsat allokeret medarbejderressourcer til opsøgende arbejde, med henblik på salg af AMU og etablering af uddannelsesaftaler på EUD. Sidstnævnte vil dog ikke kunne benyttes i perioden med skolelukning på grund af Covid19.

Aktuelle og kommende udviklingsprojekter

Skovskolen deltager, hvert år i udviklingsprojekter som er med til at øge kvaliteten af eksisterende kurser. Det kan være udvikling/revidering af indholdet af kurser: både fagligt pædagogisk og didaktisk samt udarbejdelse af nyt kursusmateriale. Foruden udvikling af kvaliteten i eksisterende kurser deltager skovskolen også i udarbejdelsen af nye relevante kurser som opfylder arbejdsmarkeds krav og behov. Dele af de ovenstående udviklingsprojekter er finansierede fra UVM – andre egenfinansierede.

Aktuelle udviklingsprojekter

 • Udvikling af undervisningsmateriale på 5 kurser.
 • Udvikling af 5 nye kurser.
 • Udvikling af faglærerkursus på forespørgsel fra udbydere af kurset ”Anvendelse af motorsav 1 og 2”.

Strategi for undersøgelse af arbejdsmarkedets behov

Skovskolen er, og vil fortsat være i løbende dialog med den branche, der beskæftiger vores kursister. Dette foregår både ved kontakt med enkelte virksomheder, for at afdække deres behov og med de relevante organisationer. Vi tilstræber at dække efterspørgslen, ved hjælp af opdatering af eksisterende kurser og udvikling af nye. Vi vil arrangere temadage og deltage i møder/konferencer hos de forskellige aftagere, for at holde os opdateret med branchens behov.

Vi vil fortsætte vores systematiske dialog med efteruddannelsesudvalget på området om udvikling af nye kurser og  opdatering af eksisterende. Skovskolen deltager, som oftest når udvalget mødes, med bl.a. dette formål.