AMU-kursister på Skovskolen

AMU-kurser

Skovskolen udbyder korte erhvervsrettede kurser inden skov, landskab, sikkerhed og personaleudvikling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsmæssig træklatring - AMU-kursus på SkovskolenHvem kan deltage?

AMU-kurser er specielt udviklet med henblik på AMU-målgruppen. Den tilhører du, hvis du er ufaglært eller faglært til og med erhvervsuddannelsesniveau. Andre kan også deltage men på andre vilkår – se nedenfor. Du kan tilmelde dig kurserne, hvis du er privat eller offentligt ansat eller selvstændig. Er du ledig på f.eks. dagpenge, kontanthjælp, revalidering eller i løntilskudsjob, skal du normalt have en aftale med kommunen om betaling for kurset.

Tilmelding

Tilmelding til AMU-kurserne sker på www.voksenuddannelse.dk, så længe der er ledige pladser. Hvis du er ledig, kan du ikke tilmelde dig via www.efteruddannelse.dk, men skal i stedet kontakte dit jobcenter for at få godkendt kurset og Skovskolen for at reservere en plads. Hvis du tilmelder som selvstændig eller som arbejdsgiver, kræver det, at du benytter en nem-id knyttet til virksomhedens CVR-nummer. Kontakt Skovskolen, hvis du har brug for vejledning.

Deltagerbetaling

Tilhører du AMU-målgruppen, og er du i arbejde, skal du betale et mindre beløb, som fastsættes på finansloven (640 kr. pr. uge i 2022). Hvis du har en uddannelse, som overstiger en erhvervsuddannelse, er der ikke tilskud til deltagerbetalingen, som derfor for de fleste kurser ligger på mellem 2.800 kr. og 4.700 kr. pr. kursusuge. Se prisen på det enkelte kursus på www.voksenuddannelse.dk. Jobcentrene betaler også fuld pris for lediges kursusdeltagelse.

VEU-godtgørelse og befordring

Tilhører du AMU-målgruppen, og er i arbejde, kan du normalt ansøge om VEU-godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed og tilskud til befordring op til 10 uger om året efter gældende regler. Du skal dog have været beskæftiget hos samme arbejdsgiver mindst 14 dage umiddelbart før og/eller efter kursustidspunktet. Kursister i job med videregående uddannelse også få tilskud, hvis uddannelsen er mere end 5 år gammel og  ikke har været brugt de seneste 5 år - læs mere om VEU her. For at søge befordringstilskud skal du desuden bo mere end 12 km fra kursusstedet. VEU-godtgørelse og befordring søges digitalt på http://www.voksenuddannelse.dk/. Kontakt Skovskolen, hvis du har brug for vejledning. Det er ikke muligt at søge VEU-godtgørelse, hvis man er tilmeldt som privatperson på Voksenuddannelse.dk. Udbetalingen af VEU-godtgørelse og befordring er fra 1. januar 2019 overgået tl Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Kost og logi

Du har normalt ret til tilskud til kost og logi, hvis du bor mere end 60 km fra kursusstedet og tilhører AMU-målgruppen og samtidig er berettiget til VEU-godtgørelse og tilskud til befordring. Hvis de opfylder betingelserne, kan kursister i job med videregående uddannelse også få tilskud, hvis uddannelsen er mere end 5 år gammel og ikke har været brugt de seneste 5 år. Andre kan indkvarteres mod betaling (500 kr. pr. overnatning i 2022)

Kompetencefonde

Medarbejdere inden for bl.a. jordbrugsområdet (gartneri og planteskoler, landbrug, skovbrug, maskinstationer og agroindustri) kan få yderligere tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet. På f.eks. www.gls-a.dk kan du læse mere om hvad du kan få tilskud til og hente et ansøgningsskema. Tilmelding til AMU-kurserne sker dog stadig på www.voksenuddannelse.dk

Afmelding og afmeldegebyr

Afmeldingsfristen for AMU-kurserne fremgår af indkaldelsesbrevet til kurset.

Ved udeblivelse på uddannelsens første dag kan opkræves et gebyr på 2.500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og 3.500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage.

Ved framelding senere end en uge før kursusstart er gebyret på 1.500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og 2.500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage.

Afmeldegebyret bortfalder, hvis der sendes en anden person til kurset i stedet for den, der frameldes, eller hvis frameldingen skyldes lovligt forfald som f.eks. sygdom.

Undervisningstid

Den daglige undervisningstid er som regel fra kl. 8.00 - 15.25. Kurset er tilrettelagt med en passende afveksling mellem teori og praksis, og undervisningen foregår derfor dels i skolens lokaler og dels på øvelsesarealer i skoven.

Tillægsydelser

Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold

Skolen og arbejdsgivere kan aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, så kurset gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Kursussteder

Kurserne afholdes hovedsageligt på:

  • Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg og
  • Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om de enkelte kurser på www.skovskolen.ku.dk/amu og på www.voksenuddannelse.dk. Hvis du har spørgsmål til tilmelding og deltagervilkår, kan du kontakte Lone Schmidt Vemming, lsv@ign.ku.dk. Har du faglige spørgsmål, kan du kontakte Brian Dalskov på bk@ign.ku.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arborister klatrer i træ

Skovskolen/IGN udbyder AMU-kurser på områderne skov, park- og landskabsdrift, friluftsliv og naturformidling

AMU-kurserne udbydes overalt i Danmark, men primært på Skovskolen i Nødebo på Sjælland og på Skovskolens afdeling - Eldrupgård på Djursland. Målgruppen er primært personer, der er ikke-faglærte eller faglærte. Kurserne er korte fagrettede kurser, der kan vare fra 1 dag til 3 uger. De fleste kurser varer dog 1 til 2 uger.

Skov- og naturforvaltning og naturformidling
Skovskolens AMU-kurser styres af Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg og er beskrevet i kompetencebeskrivelsen Skov- og naturforvaltning og naturformidling (FKB 2264), der hører til området. Arbejdsmarkedsuddannelserne ejes af Undervisningsministeriet og udbydes af de skoler, som ministeriet har godkendt som udbydere. Skovskolen er landsdækkende eneudbyder i Danmark på Skov- og naturforvaltning og naturformidling.

Du kan læse meget mere om AMU-kurser på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udbudspolitik

Skovskolens udbudspolitik er en beskrivelse af vores aktuelle strategi- og udviklingsarbejde på AMU-området, herunder også vores markedsføringsstrategi. Udbudspolitikken revideres og godkendes af Skovskolens ledelse én gang årligt.
Se Skovskolens udbudspolitik 2020

Tilfredshedsmålinger af undervisningen

Skovskolen anvender VisKvalitet som løbende informationsindsamling om undervisningens kvalitet. Alle deltagere inviteres til at evaluere efter endt kursus.
Se Skovskolens resultater for 2022 her.

Skovskolen analyserer resultaterne fra VisKvalitet kvartalsvis og anvender følgende parameter for udvælgelse af kurser til opfølgning: en i perioden samlet tilfredshedsscore på mindre end 8,0 i en eller flere af de tre kategorier fra VisKvalitet. Opfølgningen indebærer dialog med undervisere samt øvrige relevante parter og tilrettelægges herefter individuelt på baggrund af den konkrete problematik. Der udarbejdes en opfølgningsplan, som præsenteres sammen med analysen af resultaterne, for den faglige og pædagogiske ledelse.