Projekter om skov og natur – Københavns Universitet

Skovskolen > Forskning & udvikling > Skov og natur

Projekter om skov og natur

Her kan du se hvilke projekter inden for skov og natur Skovskolen arbejder med:

Danske skoves tilpasning til klimaforandringer

Kan iranske træer styrke danske skoves klimatilpasning? Det er hovedspørgsmålet i et af Skovskolens forskningsprojekter. Klimaforandringer gør det sværere for vores træer at holde sig sunde, og de skiftende istider har samtidig gjort diversiteten fattigere. Det har de ikke i de store kaspiske skove i Iran. Derfor skal et forskningsprojekt se på, om træer plantet i Danmark, men spiret af frø fra kaspiske træer, kan styrke de danske skove.

Forskerne undersøger, om træer spiret af kaspiske frø:

  • Er bedre end danske træer til at tilpasse sig forandringer i klimaet
  • Modstår sygdomme og skadeinsekter bedre.

Læs mere om projektet her

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra IGN, Københavns Universitet og Research Institute of Forests & Rangelands (RIFR) i Iran. Professor Palle Madsen fra Skovskolen, IGN, er projektleder. Projektet er støttet af VILLUM FONDEN. 

For mere information om projektet, kontakt Palle Madsen på pam@ign.ku.dk

Bæredygtigt opdræt af fasaner til udsætning

Projektets formål er at generere materiale til undervisning af nuværende og især kommende fasanopdrættere, sådan at de vil kunne opdrætte fasaner efter metoder, der sikrer at fasanerne lever under så naturlige forhold som muligt.

Se film om bæredygtigt fasanopdræt (youtube)
Se artikel om besøg hos polsk fasanopdrætsvirksomhed (PDF)

Kontaktperson: Michael Lund milu@ign.ku.dk

Digitale sandkasser indtager undervisningen

’En sandkassebaseret, virtuel landskabssimulator’ er den lidet mundrette betegnelse for et nyt værktøj for Skovskolens studerende. Populært bliver den blot kaldt ’sandkassen’. Den gør det nemt at forstå, hvordan landskaber er dannet.

’Sandkassen’ fungerer ved, at en sensor med laserteknologi affotograferer afstanden til de forskellige niveauer i sandet. Derefter sender den billederne til en pc, der fordøjer informationerne og laver dem om til et topografisk kort.

Kortet bliver så projiceret tilbage på sandet i farver, så niveauforskellene tydeligt fremgår. Det hele foregår løbende, så man kan se højdekurverne ændre sig, mens man modellerer i sandkassen. På den måde kan man modellere et landskab og fx vise, hvordan afvandingen af et landskab vil ændre sig, når koteringen ændres.

’Sandkassen’ er til glæde for studerende på både have- og parkingeniør- og skov- og landskabsingeniørstudiet. Den er udviklet i samarbejde mellem undervisere og en studerende.

Kontaktperson: Rasmus Halfdan Jørgensen, rhj@ign.ku.dk

Lokal forvaltning af overvintrende gæs

Bestandene af de nordeuropæiske gåsearter er mangedoblet over de seneste år. Det stigende antal overvintrende gæs i Danmark er ved at blive til et problem for landbruget, fordi de skader markafgrøderne. Det er baggrunden for at Skovskolen har startet et projekt, der skal finde nye løsninger.

Ind til nu har landmændene forsøgt at komme af med gæssene ved enten at skræmme eller skyde dem. Det flytter imidlertid bare problemet til nærmeste nabomark, og er derfor ikke en holdbar løsning. Der er i stedet brug for en pragmatisk, videnbaseret og målsat regional forvaltning af gæssene. En indsats, der 

  • tilstræber en langsigtet og bæredygtig forvaltningstilgang
  • opererer på lokalt plan, men samtidig spiller sammen med de internationale forvaltningsplaner
  • ser gæssene som en værdifuld naturressource - ikke som skadedyr

Projekt 'Lokal forvaltning af overvintrende gæs' er en forundersøgelse, der giver viden om gæssenes adfærd og markskadeniveau på udvalgte lokale overvintringslokaliteter. Projektet er et fundament for et kommende flerårigt udviklingsprojekt om bæredygtig lokal gåseforvaltning.

For mere information, kontakt Bent Rasmussen på bor@ign.ku.dk

Kronvildt på Sjælland

Forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland - et praksisorienteret forsknings- og forvaltningsprojekt. Projektet er afsluttet med udgivelsen af bogen: Kronvildt på Sjælland.
Se mere om projektet og bestil bogen her

Skovfogedens færdighedsbane

I undervisningen af skov- og landskabsingeniørstuderende stræber vi altid efter at give de studerende praktiske færdigheder. Mange af dem vil få job som skovfogeder, og en del af en skovfogeds virke er at vurdere elementer af skove og landskaber, og bruge de vurderinger i drift, pleje og dyrkning. Skovskolen har fået bevilget midler til at udvikle praktiske undervisningsmaterialer til at træne den slags vurderinger i felten.

Tanken er at etablere en rute i skovene og de åbne landskaber omkring Skovskolen, hvor man passerer en række forskellige landskabselementer, som den studerende skal tage stilling til. Det kan fx være at bestemme art for træer og buske, at vurdere arealers størrelse eller bevoksningers alder og volumen.

Når ruten er gennemført, får man oplyst det korrekte svar på vurderingerne, og kan sammenregne en score for sin evne til at vurdere elementerne korrekt. Tanken er, at man ved at indbygge et konkurrenceelement kan tilføre et element af sport for at fremme motivationen.

Som en krølle kunne skovfogeder fra fx Skovskolens ekspertudvalg gennemføre færdighedsbanen, så den studerende kan sammenligne sine evner med resultaterne fra erfarne professionelle.

Projektansvarlig: Rasmus Halfdan Jørgensen, rhj@ign.ku.dk