Projekter om park og landskab – Københavns Universitet

Skovskolen > Forskning & udvikling > Park og Landskab > Projekter om park og l...

Projekter om park og landskab

Her kan du se hvilke projekter inden for park og landskab Skovskolen arbejder med:

IT-værktøj til valg af planter, træer og buske

Skovskolen arbejder med at udvikle en database, der skal fungere som arbejdsværktøj til at udvælge planter ud fra deres vækstegenskaber og krav til jordbund og klima. Værktøjet skal i  første omgang bruges i undervisningen på Have- og parkingeniøruddannelsen, men kan også udvikles til en bredere kreds af aftagere inden for de grønne erhverv.

Samarbejde med landskabsarkitekt 
Værktøjet opbygges i samarbejde med landskabsarkitekt Jane Schul, der igennem mange år har arbejdet med og registreret planters egenskaber og krav til vækstbetingelser.

Kontaktperson: Anders Dam, andam@ign.ku.dk

Praktisk naturforvaltning - en ny undervisningsportal

Det overordnede formål med projektet er at fremme overblik over og tilgængelighed af allerede eksisterende materialer, samt at udvikle nyt undervisningsmateriale på natur- og landskabsplejeområdet.

Materialerne skal primært bruges på skov- og landskabsingeniøruddannelsen, men vil også være relevante for uddannelserne til fx have- og parkingeniør og natur- og kulturformidler samt en række akademiske uddannelser.

Dele af materialerne vil også blive tilgængelige for fagfolk med behov for opdatering, samt for borgere med interesse for emnerne i al almindelighed. Det sker via en offentlig tilgængelig webplatform.

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og afsluttes i 2019.

Kontaktperson: Louise Roum, loro@ign.ku.dk

Undervisningsfilm til Skovskolens grønne uddannelser

Når studerende skal lære, hvordan man professionelt arbejder med drift og pleje af skov, natur og grønne områder, er filmmediet ofte bedre end oplæg og bøger. Skovskolen producerer derfor en række undervisningsfilm, der viser praksisrelaterede emner, som kan supplere teoribøger, ekskursioner og traditionel undervisning.

Filmene bliver relativt korte (5 - 15 minutter) og kan fx bruges som introduktion til et emne eller som opsamling på en ekskursion. Eksempler på film kan være:

  • Opmåling af råtræ – metoder og praksis
  • Byens træer – anlæg og drift
  • Anlæg og drift af regnvandsbede (klimatilpasning)

Produktion af filmene er finansieret af blandt andre Stark Fonden.

Digitale sandkasser indtager undervisningen

’En sandkassebaseret, virtuel landskabssimulator’ er den lidet mundrette betegnelse for et nyt værktøj for Skovskolens studerende. Populært bliver den blot kaldt ’sandkassen’. Den gør det nemt at forstå, hvordan landskaber er dannet.

’Sandkassen’ fungerer ved, at en sensor med laserteknologi affotograferer afstanden til de forskellige niveauer i sandet. Derefter sender den billederne til en pc, der fordøjer informationerne og laver dem om til et topografisk kort.

Kortet bliver så projiceret tilbage på sandet i farver, så niveauforskellene tydeligt fremgår. Det hele foregår løbende, så man kan se højdekurverne ændre sig, mens man modellerer i sandkassen. På den måde kan man modellere et landskab og fx vise, hvordan afvandingen af et landskab vil ændre sig, når koteringen ændres.

’Sandkassen’ er til glæde for studerende på både have- og parkingeniør- og skov- og landskabsingeniørstudiet. Den er udviklet i samarbejde mellem undervisere og en studerende.

Kontaktperson: Rasmus Halfdan rhj@ign.ku.dk