Friluftsliv og Naturformidling – Københavns Universitet

Skovskolen > Forskning & udvikling > Friluftsliv og Naturfo...

Projekter om friluftsliv og naturformidling

Se hvilke projekter inden for friluftsliv og naturformidling, Skovskolen arbejder med:

Fremtidens stier og ruter

Sammen med kollegaer fra forskergruppen Natur, Grønne Områder og Friluftsliv og Bark Konsulenter har vi gennemført en række workshops med interessenter inden for friluftsliv. Projektleder Ole Hjort Caspersen. Fra Videncenteret deltager Søren Præstholm.
Den afsluttende rapport kan findes her

Kontaktperson: Søren Præstholm

Frivillige viser vej

Frivilligt engagement i den lokale natur bidrager til naturforståelse og naturglæde, og giver medejerskab til den natur, vi har lige omkring os.

Det er projektets mål at skabe bedre rammer og muligheder for frivillige, der vil engagere sig i natur og friluftsliv i Danmark. Projektet kombinerer videns- og erfaringsopsamling om frivilligt engagement i naturforvaltningen i Danmark med en konkret afprøvning af de indhentede erfaringer, når kommunerne skal involvere frivillige i naturen. På den måde udvikler, afprøver og dokumenterer projektet en række nye måder, som kommunerne kan anvende til at skabe bedre rammer for frivilligt engagement i naturen.

Projektet søger løsninger på:

  • Hvilke rammer for og samarbejdsformer mellem kommuner og frivillige som kan udvikles, så de passer til de muligheder, der er i kommunen, og de frivilliges ønsker?
  • Hvilke udfordringer oplever frivillige og kommuner ved frivilliges engagement i naturen, og hvordan håndterer man dem?
  • Hvilke metoder kan udvikles i kommunerne for at engagere forskellige typer af frivillige til at gøre en positiv forskel for og i den lokale natur?

Kontaktperson: Sandra Gentin

Barrierer i landskabet

Sammen med kollegaer fra forskergruppen Natur, Grønne Områder og Friluftsliv samt Fødevareøkonomisk Institut kortlægger vi skilte og fysiske barrierer som bomme, kæder og spærringer, som kan udgøre potentielle begrænsninger for friluftslivet i det åbne land. Projektleder Frank Søndergaard Jensen. Fra Videncenteret deltager Søren Præstholm

Friluftslivets sundhedsmæssige effekter

Videncenter for Friluftsliv og Naturmidling har i samarbejde med STENO Diabetes Center kortlagt friluftslivets betydning for mental, fysisk og social sundhed. Projektet giver det hidtil største overblik over den eksisterende forskning

Find rapport og artikel fra projektet her på Viden om friluftsliv

Friluftslaboratoriet

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen udvikler med støtte fra TrygFonden, Hillerød Kommune og Friluftsrådet et videnproducerende laboratorium med en række faciliteter og oplevelsesmuligheder. Vi har bl.a. udviklet en bane til skovparkour. 

Ude-inde-rum
Et nyt skovens ”ude-inde-rum” er under udvikling sammen med aktører i lokalområdet. Det blive ramme for foreninger, daginstitutioner og skoler, der gerne vil flytte aktiviteter ud i naturen.

Læs mere i nyheden: Et nationalt friluftslaboratorium til Nordsjælland

Kontaktperson: Søren Præstholm

Friluftsliv som metode: Børn og unge i udsatte positioner

Sammen med Hillerød Kommune udvikler og afprøver vi nye metoder til at integrere friluftsliv og naturoplevelser i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. På en række institutioner bringes forskellige og anerkendte fagligheder inden for pædagogik og psykologi i samspil med Videncenter for Friluftsliv og Naturformidlings fagligheder.

Projekter og bogudgivelse
Vi dokumenterer metodeudviklingen løbende, og arbejdet munder ud i en bogudgivelse om nyt pædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner. TrygFonden og Hillerød Kommune har finansieret projekterne, mens Friluftsrådet og 15. Junifonden har ydet bidrag til bogudgivelsen.

Kontaktperson: Poul Hjulmann Seidler

Krigsveteraners natur og friluftsliv

Skovskolen og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling undersøger mulighederne for at anvende natur og friluftsliv som springbræt til sundhed og udvikling for sårede krigsveteraner.

Se mere om projektet her på Viden om friluftsliv

Rekreative effekter ved jordfordeling

Realdania afprøver sammen med en vifte af aktører, om jordfordeling skaber mere multifunktionelle landskaber. Det sker i regi af programmet Landskabet som dobbeltressource under Collective Impact initiativet.

Videncenter for Friluftliv og Naturformidling evaluerer sammen med forskergruppen Natur, Grønne Områder og Friluftsliv de rekreative effekter. Projektet løber indtil 2022.

Kontaktperson: Søren Præstholm

Viden om friluftsliv

Videnportalen Viden om friluftsliv samler viden, dokumentation og inspiration til friluftslivets fagfolk: Fra forvaltere og foreningsledere til planlæggere og undervisere.

Bredt samarbejde bag
Projektet er et samarbejde mellem Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Redaktionen for Viden om Friluftsliv holder til på Skovskolen i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Viden om Friluftsliv er finansieret af TrygFonden. 
Se videnportalen Viden om friluftliv

Kontaktperson: Marie Lau Florin

Kan naturen påvirke børns kognition og mentale sundhed?

Projektet undersøger primært, hvordan ophold i naturen kan forbedre børns mentale og kognitive kapaciteter. Vi undersøger, om naturen kan fungere som en alternativ behandling til psykiske forstyrrelser, og hvilken betydning naturen har for børns hverdagsliv.

Projektet inkluderer tre del-studier:

  1. Kognitive funktioner i raske skolebørn, hvor opmærksomhed og ’self-regulation’ efter en kort gåtur i to miljøer måles
  2. En behandlingssammenligning af børn med ADHD, hvor vi undersøger, hvordan naturen påvirker opmærksomhed i forhold til pharmakologisk behandling af ADHD 
  3. En skolebaseret intervention, hvor vi undersøger, om kontakt med naturen positivt kan påvirke børns kognition og adfærd over en udvidet periode i deres hverdagsliv.
Kontaktperson: Matt Stevenson       

Læringsfaciliteter og decentrale baser

Hvad betyder et strategisk fældet træ og et par store sten for mulighederne for udeskole? Hvordan skal en trækvogn med udeskole-remedier designes? Og hvordan kan større faciliteter tæt på skolen fungere som både udendørs klasselokale og idrætsfacilitet?

Det er nogle af de spørgsmål som Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling har stillet sammen med børn, lærere og pædagoger på en række skoler i Hillerød. En vifte af små og store interventioner kombineres med følgeforskning, så erfaringerne kan videreformidles. Det er Hillerød Kommune og TrygFonden, der har finansieret projektet.
Se et eksempel på en særlig udendørs multibane i denne video fra TV Nordsjælland

Kontaktperson: Søren Præstholm

Nordisk bog om naturvejledning

Bogen er til brug for uddannelse af naturvejledere i de nordiske lande. Støttet af Nordisk Ministerråd. Udkommer i 2018.

Kontaktperson: Mette Aaskov Knudsen

TEACHout

Det fireårige forskningsprojekt undersøger fordele og ulemper ved at praktisere udeskole. Projektet er støttet af TrygFonden og gennemføres i et samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring. Projektet er i sin afsluttende fase, og resultaterne fra de fire ph-d.-projekter formidles løbende:

Find artikler og resultater fra TEACHOUT

Kontaktperson: Erik Mygind

Ekstra information / Sidebar