Studieordninger og kursusbeskrivelser

Studerende kigger i bog

Her finder du information om studieordninger, uddannelsesoversigter og kursusbeskrivelser


Studieordning

Her er studieordningerne for Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør. Begge er opbygget i en national del og en institutionel del. Den nationale del handler om uddannelsens fagelementer, praktik, bachelorprojekt, regler for merit samt overgangsordninger. Den institutionelle del handler om uddannelsens formål og erhvervssigte, undervisningens indhold og tilrettelæggelse, eksamen og bedømmelsesformer mv.

Uddannelsesoversigter

Uddannelsesoversigten giver et samlet overblik over indholdet på henholdsvis uddannelsen til urban landskabsingeniør og skov- og landskabsingeniøruddannelsen. På uddannelserne findes obligatoriske kurser, delvise valgfrie kurser (15 ECTS specialisering) samt fuldt valgfrie kurser (22½ ECTS). Endvidere findes der ¾ års praktik på uddannelsen. Hele uddannelsen består af samlet  af 240 ECTS.

Kursusbeskrivelser


Læringsmålene for kurserne er beskrevet i kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser. Kursusbeskrivelserne findes i kursusdatabasen på Københavns Universitet kurser.ku.dk. Under "niveau" søges på "professionsbachelor" og under "fakultet" søges på "Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet.

Rammer for professionsbacheloruddannelser er beskrevet i Dansk kvalifikationsramme for livslang læring under niveau 6.