Naturforvaltning – Københavns Universitet

Skovskolen > Forskning og udvikling > Naturforvaltning

Projekter om naturforvaltning

Skovskolen arbejder med forskning og udvikling inden for naturforvaltning. Se hvilke projekter om naturforvaltning, vi arbejder med:

Bæredygtigt opdræt af fasaner til udsætning

Projektets formål er at generere materiale til undervisning af nuværende og især kommende fasanopdrættere, sådan at de vil kunne opdrætte fasaner efter metoder, der sikrer at fasanerne lever under så naturlige forhold som muligt.

Se film om bæredygtigt fasanopdræt (youtube)
Se artikel om besøg hos polsk fasanopdrætsvirksomhed (PDF)

Kontaktperson: Kristian Stenkjær krst@ign.ku.dk

Digitale sandkasser indtager undervisningen

’En sandkassebaseret, virtuel landskabssimulator’ er den lidet mundrette betegnelse for et nyt værktøj for Skovskolens studerende. Populært bliver den blot kaldt ’sandkassen’. Den gør det nemt at forstå, hvordan landskaber er dannet.

’Sandkassen’ fungerer ved, at en sensor med laserteknologi affotograferer afstanden til de forskellige niveauer i sandet. Derefter sender den billederne til en pc, der fordøjer informationerne og laver dem om til et topografisk kort.

Kortet bliver så projiceret tilbage på sandet i farver, så niveauforskellene tydeligt fremgår. Det hele foregår løbende, så man kan se højdekurverne ændre sig, mens man modellerer i sandkassen. På den måde kan man modellere et landskab og fx vise, hvordan afvandingen af et landskab vil ændre sig, når koteringen ændres.

’Sandkassen’ er til glæde for studerende på både have- og parkingeniør- og skov- og landskabsingeniørstudiet. Den er udviklet i samarbejde mellem undervisere og en studerende.

Kontaktperson: Hans Plovstrup, hapl@ign.ku.dk

Lokal forvaltning af overvintrende gæs

Bestandene af de nordeuropæiske gåsearter er mangedoblet over de seneste år. Det stigende antal overvintrende gæs i Danmark er ved at blive til et problem for landbruget, fordi de skader markafgrøderne. Det er baggrunden for at Skovskolen har startet et projekt, der skal finde nye løsninger.

Ind til nu har landmændene forsøgt at komme af med gæssene ved enten at skræmme eller skyde dem. Det flytter imidlertid bare problemet til nærmeste nabomark, og er derfor ikke en holdbar løsning. Der er i stedet brug for en pragmatisk, videnbaseret og målsat regional forvaltning af gæssene. En indsats, der 

  • tilstræber en langsigtet og bæredygtig forvaltningstilgang
  • opererer på lokalt plan, men samtidig spiller sammen med de internationale forvaltningsplaner
  • ser gæssene som en værdifuld naturressource - ikke som skadedyr

Projekt 'Lokal forvaltning af overvintrende gæs' er en forundersøgelse, der giver viden om gæssenes adfærd og markskadeniveau på udvalgte lokale overvintringslokaliteter. Projektet er et fundament for et kommende flerårigt udviklingsprojekt om bæredygtig lokal gåseforvaltning.

For mere information, kontakt Bent Rasmussen på bor@ign.ku.dk

Kronvildt på Sjælland

Forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland - et praksisorienteret forsknings- og forvaltningsprojekt. Projektet er afsluttet med udgivelsen af bogen: Kronvildt på Sjælland.
Se mere om projektet og bestil bogen her